logo
 

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Boxxla International, groothandel in goederen en advies in marketing en organisatie.

Boxxla International
Plaatweg 5
3202 LB Spijkenisse

Artikel 1. Begripsbepaling

 1. Onder Boxxla International wordt in deze voorwaarden verstaan: de in- en export en groothandel in algemene goederen.
 2. Onder afnemer wordt verstaan in deze Algemene Voorwaarden medebegrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van Algemene Voorwaarden van afnemers van toepassing op:
 2. alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van goederen
 3. alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten van Boxxla International aan afnemers onderscheidenlijk tussen Boxxla International en afnemers tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven of waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., die door Boxxla International worden verstrekt, zijn voor Boxxla International niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven hetgeen door Boxxla International wordt aangeboden.
 3. Boxxla International is gerechtigd om tussentijdse niet voorziene kostprijsverhoging, waaronder in ieder geval begrepen koerswijziging van buitenlandse valuta aan de afnemer door te berekenen.
 4. In verband met de kosten voor Boxxla International voortvloeiend uit prompte verwerking en aflevering van bestellingen,behoudt Boxxla International het recht aan afnemers die bij voortduring hetzij geringe bestellingen doen dan wel op van normale werktijden afwijkende tijden beleverd wensen te worden, een maandelijkse toeslag in rekening te brengen, mits zulks schriftelijk van te voren aan de betreffende afnemer is aangekondigd.

Artikel 4. Levering

 1. De levering van goederen geschiedt exworks, hetzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Verrekeningsverbod

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Artikel 6. Transport

 1. Boxxla International is vrij van keuze van transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst of voorschrijft, komen de extra kosten voor zijn rekening. In dat geval rust op Boxxla International geen enkele aansprakelijkheid voor schade tijdens het vervoer ontstaan.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro?s door bijschrijvingen op de factuur vermelde rekening.
 2. Tenzij een andere betalingstermijn uitdrukkelijk is overeengekomen, dient de afnemer de factuurbedragen binnen 14 dagen te voldoen. Bij niet tijdige betaling is de afnemer in gebreke, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 3. De afnemer is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd gelijk aan het dan geldend promesse-disconto van De Nederlandse Bank, vermeerderd met 3% alsmede met de bij de Nederlandse handelsbanken algemeen geldende toeslagen bij rekening-courant kredieten, over het factuurbedrag of het niet- betaalde gedeelte daarvan.
 4. Indien Boxxla International bij niet-betaling genoodzaakt is de incasso uit handen te geven, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman van Boxxla International, voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht in ieder geval tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen.
 5. Boxxla International behoudt zich het recht voor, goederen onder rembours af te leveren, dan wel vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 8. Reclames

 1. De afnemer dient bij ontvangst van de goederen te controleren of de levering met zijn bestelling en de bij zending gevoegde paklijst overeenstemt.
 2. Reclames worden door Boxxla International slechts in behandeling genomen, als zij binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen onder overlegging van paklijst ter kennis van Boxxla International zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de afgeleverde goederen of de verrichte diensten in orde te hebben bevonden. Reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 9. Opschortingverbod

 1. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 10. Verbod op zekerheidsoverdracht

 1. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Artikel 11. Retourzendingen

 1. Door Boxxla International geleverde goederen waarover terecht en met inachtneming van bepaalde in artikel 8 is gereclameerd, worden door Boxxla International uitsluitend teruggenomen indien en voorzover de goederen zich in de oorspronkelijke verpakking en in de staat waarin zij werden afgeleverd, bevinden.
 2. Artikelen die gebonden zijn aan een vervaldatum, worden niet teruggenomen.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Boxxla International blijft eigenares van de door haar verkochte en afgeleverde goederen, totdat de afnemer de koopprijs der goederen en eventuele daarover verschuldigde rente en kosten heeft voldaan.
 2. Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en winstderving, heeft Boxxla International het recht op onmiddellijke afgifte van de door haar geleverde goederen indien de afnemer ingebreke is aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 13. Bescherming persoonsgegevens

 1. Boxxla International verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en per 25 mei 2018 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. De verwerking van persoonsgegevens door Boxxla International vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De wederpartij stemt ermee in dat Boxxla International vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende de wederpartij en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan de wederpartij, en/of diens cli?nten of derden mag en kan verwerken in het kader van een (i) opdracht door de wederpartij aan Opdrachtnemer verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met aan de wederpartij gelieerde rechtspersonen en ondernemingen, en met derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht, en bovendien het verwerken door verwerkers in dienst van Boxxla International.
 4. De wederpartij staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door Boxxla International verwerkt mogen worden en vrijwaart Boxxla International voor schade in verband met claims van betrokkenen of derden met betrekking tot de niet-naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 5. Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging treft Boxxla International passende maatregelen om de van de wederpartij afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Boxxla International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar verkochte goederen en geleverde artikelen van derden of door haar verrichtte diensten, tenzij de afnemer aantoont, dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Boxxla International.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht levert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Boxxla International
dhr. Eric Baas

 
© Boxxla International 2018-2023